Kader

Binnen elke organisatie is er gedoe, veranderingen zijn immers van elke dag. Tijdens de training PersonalFraming leer je hoe je effectief kunt omgaan met gedoe binnen een organisatie. Het is de kunst om los te komen van je eigen frame, frames van anderen te leren herkennen en om daarop af te stemmen. Tijdens de training wordt aan de hand van actuele casuïstiek, modellen en technieken de basis gelegd om personal framing in de praktijk toe te passen.

 

 

 

 

Training de basis/Werken aan de basis

PersonalFraming

DAGDEEL 1 FRAMES IN DE SAMENLEVING

Intro

Framing gaat over betekenis geven oftewel het duiden van de werkelijkheid. Door de werkelijkheid te construeren kun je gebeurtenissen in een passend kader plaatsen. Door te kiezen voor een krachtig frame kun je mensen meenemen in jouw kijk op de werkelijkheid, op een zodanige manier dat jouw kijk op de zaak wordt overgenomen door anderen. Doordat jouw frame wordt overgenomen oefen je invloed uit.

Toen Shell boortorens wilde laten afzinken in de zee, koos Greenpeace voor het frame ‘De zee is geen vuilnisvat’. Een frame dat niet op feiten was berust maar vooral op emotie. Dit maakt meteen duidelijk dat een frame niet over de waarheid gaat. Binnen framing bestaat er niet een waarheid, het gaat om de kleuring die je aanbrengt, de woorden en beelden die je kiest. Bij framing speelt emotie de hoofdrol. Een succesvol frame is een frame dat met name emotioneel aansluit bij de publieke opinie.

Framing wordt binnen communicatiemanagement ingezet om via een krachtig frame – een korte en tot de verbeelding sprekende slogan –  groepen te beïnvloeden. Dat heeft alles te maken met geloofwaardigheidHet is de kunst dat het gekozen frame wordt gezien als de werkelijkheid.

Een gebeurtenis kan op verschillende manieren geframed worden. (voorbeelden)

PersonalFraming biedt handvaten om grip te krijgen op de wereld om je heen en om je invloed op die omgeving te vergroten. Hierdoor neemt je persoonlijke effectiviteit toe. Tijdens de training maken we gebruik van succesvolle methodieken, stijlmiddelen en interventietechnieken van framing. Voordat je je eigen frame kunt ontwikkelen zul je de dominante frames waarin je werkt moeten kunnen herkennen.

Oefening meervoudig kijken/Niets is wat het lijkt/De waarheid bestaat niet (opwarmertje)

Oefening in drietallen: Dominante frames samenleving. We laten een aantal filmpjes zien waaruit dominante frames spreken. De groep bekijkt de filmpjes, gaan daarna in drietallen uiteen en bespreken met elkaar twee dominante frames in de samenleving. Dit doen ze aan de hand van de volgende vragen. 1 Wat is het feitelijke actuele onderwerp/thema? Via welk frame kijkt de samenleving naar dit onderwerp? Wat zegt het gekozen frame over de tijdgeest waarin we leven? (kunnen A4 met trends in de samenleving meegeven als steuntje in de rug en hand-out Omgeving)

Elk groepje geeft een korte presentatie. Daarna plenair bespreken. Opbrengst van deze oefening is een aantal dominante frames in de samenleving.

(Opbrengst cursisten: eerste oefening met breed kijken, idee krijgen wat framing is, je eigen frame loslaten)

 

DAGDEEL 2 ORGANISATIEFRAMES

Het middagdeel staat in het teken van dominante frames in jouw organisatie. Op een flap gaan we kernwoorden over jouw organisatie verzamelen

Oefening: allerlei plaatjes op de grond. Kies het beeld dat naar jouw gevoel jouw organisatie het best typeert. Kies intuïtief.  pp korte toelichting. Kernwoord op flap.

Het beeld dat je gekozen hebt zegt al veel over je organisatie. Om de organisatie verder in beeld te brengen vragen we je om jouw organisatiehuis te tekenen. Het gaat om een korte schets. Toelichting in tweetallen. Woord op flap.

Structuur: teken het harkje van jouw organisatie. Wat zegt dat over de organisatie. Handout Structuur. Kernwoord op flap.

Cultuur: cultuurtest maken. Dominante cultuur op flap.

Frames benoemen. Bedenk aan de hand van de flap drie dominante frames van jouw interne organisatie. Iedereen bij flap gaan staan en aangeven wat de eyeopener van de middag is.

De organisatie en jij

De Match? De uitkomst van de leiderschapsstijl-test wordt  over de cultuur van de organisatie gelegd. Wat zegt dit over jou en de organisatie. Hoe duid je dit? (doel: verbinding maken van organisatie en cursist, opmaat naar volgende bijeenkomst).

Wat ga je meer doen?

Wat ga je minder doen?

DAGDEEL 3 EN 4

VAN FRAMING NAAR PERSONAL FRAMING

Begrijpen en begrepen worden

We hebben de eerste dag het begrip framing besproken, voorbeelden van framing gezien, dominante frames in de samenleving ontdekt en je hebt relevante frames van jouw organisatie benoemd. Aan het eind van de dag hebben we je jouw persoonlijke managementstijl over de organisatiecultuur gelegd. Hiermee hebben we het bruggetje gemaakt naar jou en de organisatie. Passen die bij elkaar of juist niet?

Binnen jouw professie wil je op allerlei manieren invloed uitoefenen. Jij geeft bijvoorbeeld  advies. Best lastig om dit zodanig over het voetlicht te brengen dat mensen jouw advies overnemen. Of bij een project dat vastloopt vind je jouw mening van groot belang om het project vlot te trekken. Ook kan het bij een conflict maar niet lukken om begrip te krijgen voor jouw kant van het verhaal.

Bij PersonalFraming maken we gebruik van het gedachtegoed van framing zoals dat bij communicatiemanagement wordt ingezet om een gebeurtenis zodanig te framen dat het wordt overgenomen door anderen en je invloed uit kunt oefenen.

Personal framing gaat over hoe jij een boodschap duidt, betekenis geeft, inkleurt. Van de vorige trainingsdag weet je nog dat framing pas succesvol is als je een geloofwaardig frame kiest dat aansluit bij de mensen die jij wilt bereiken/beinvloeden. Het doel van PF is dat jouw frame helder overkomt en zo (veel) mogelijk wordt overgenomen door de ander. Je zet een zodanig aantrekkelijk beeld neer dat het wordt gezien als de werkelijkheid. Hierdoor vergroot je je effectiviteit.

Deze dag leer je:

Gebeurtenissen in een kader plaatsen, hoe je betekenis kunt geven,  het belang van symbolen en emoties, jouw rol in het vormen van de waarheid, hoe je en effectieve boodschap construeert, hoe kies je een aansprekend en pakkend frame.

Gedachtegoed: jij bent de hoofdrolspeler in de construeren van jouw werkelijkheid. De waarheid bestaat niet, jij geeft daar betekenis aan. Personal framing is een proces waarin mensen actief binnen hun eigen sociale werkelijkheid hun frames van de werkelijkheid construeren (Robert Entman 1993)

Stappen:

Ken je eigen frame (zelfbeeld)

Effectieve personal framing begint bij het kennen van je eigen frame. Ieder mens kijkt door zijn achtergrond, opleiding, vakgebied en persoonlijkheid op een geheel eigen wijze naar de wereld om hem heen. Pas als je je eigen frame kent kun je anderen meenemen in jouw frame, aansluiting vinden, succesvolle interventies plegen en doelen behalen.
Werken met modellen en oefeningen:

 • Menstype (Kolb/Enneagram/Quinn
 • X-factor (kernkwaliteit)
 • Kun je dominante interactiestijl (Roos van Leary)

Ken andermans frame (breed kijken)

Om personal framing succesvol in te zetten moet je het frame van degene waarmee je samenwerkt kennen. Hoe kijkt hij of zij naar de wereld. Als je dat weet kun je –afhankelijk van het doel dat je voor ogen staat – op verschillende niveaus succesvol interveniëren (Quirke).  Uitgangspunt daarbij is dat inhoud in eerste instantie ondergeschikt is aan relatie. Afstemmen, luisteren, open vragen stellen en oordeel uitstellen en zijn daarbij randvoorwaardelijk.

Werken met modellen en oefeningen:

 • Verschillende soorten persoonlijkheidstypen ( bijv MBTI Myers-Briggs Type Indicator
 • Hoe herken je andermans frame (actief luisteren/meervoudig kijken/LSD)

Framesetting  (dmv conatct/juiste interventietechnieken) Framesetting kan beteken dat jouw frame wordt overgenomen, dat jij het frame van de ander overneemt of dat je samen een gedeelde werkelijkheid creëren/samen waardering geeft aan een gebeurtenis. (kan ook op niets uitlopen)

Waarom belangrijk? Ieder mens heeft een mening en wil die uiten. Jouw mening is jouw frame van de werkelijkheid. Als je binnen een organisatie je mening niet kunt uiten of als je je niet gehoord voelt is de wetmatigheid dat zo’n mening blijft bestaan maar ondergronds gaat. . In de onderwereld zoekt deze ‘mening’ gelijkgestemden en praten hierover met elkaar. Het effect hiervan is dat deze mening hard wordt en tot uitbarsting zal komen (zwijgspiraal). Het niet kunnen uiten van meningen heeft dus een groot risico.

 Framing is inherent aan communiceren. Personal framing gaat over hoe jij communiceert met jouw omgeving, de mensen om jouw heen. Jouw frame/boodschap komt pas over als het aansluit bij het frame van de ander. Als de ander zich thuis voelt bij jouw frame. Als dat zo is ontstaat er contact en dat is de basis van effectieve personal framing. Vanuit contact is er bereidheid om te luisteren, samen te onderzoeken.

Interventietechnieken

Luisteren, contact maken, relatie en inhoud centraal, LSD, authentiek, maskers enz enz (vormt de basis van vertrouwen)

 • Afstemmen en contact (contacthouding/spiegelen = natuurlijk gedrag)
 • Johari-window (observeren en intepreteren/feedback)
 • TGI –model (Thema Gecentreerde Interactie van Ruth C. Cohn
 • Gedrag roept gedrag op (Roos van Leary vervolg)
 • Wetmatigheden persoonlijke communicatie
 • Niveaus van interventie (communicatie)
 • De illusie van de cascade

 Oefenen met gesprekken, eerst in drietallen en later voor de groep aan de hand van eenvoudige opdracht en later eigen casuïstiek

 

Storytelling: De kracht van storytelling ligt niet in het weergeven van de werkelijkheid, maar in de waardering  ervan (betekenis geven via emotie en symbolen)

Werken met metaforen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes strategische vragen tbv effectieve gesprekken

Wat wil ik bereiken

Wat wil de ander bereiken

Hoe zit ik erin

Hoe zit de ander erin

Wat kan ik doen om mijn doel te bereiken

Hoe open ik het gesprek

 

Welke interventies zijn passend?

 

Maskerade! Welke maskers heb je en wanneer zet je welk masker op.

Soorten gesprekken enz

 

Integriteitsframing

Maatschappelijke afkeuring trekt diepe voren in een organisatie. Soms zelfs zo diep dat de organisatie ophoudt te bestaan, of de reputatie van haar bestuurders haast onherstelbaar beschadigd is. In het laatste geval denken we bijvoorbeeld voor het openbaar bestuur aan de Roermondse wethouder Jos van Rey die beschuldigd is van schending van de gemeentelijke gedragscode of belangenverstrengeling, of de Noordhollandse provinciale bestuurder Ton Hooijmaijers tegen wie een rechtszaak loopt inzake corruptie, valsheid in geschrift en witwassen. De provincie laat weten hier reputatieschade van te ondervinden. Of bijvoorbeeld denken we aan de voormalige bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Asielzoekers, het COA, mevrouw Albayrak. Zij zou een verziekte werksfeer hebben gecreeerd en teveel salaris hebben ontvangen. Zij overweegt te procederen over de door haar geleden reputatieschade. We denken hier aan de heer Stapel die de wetenschap schade berokkende door datafraude. We denken hier aan woningcorporatie Vestia en de miljoenenschulden door derivaten. Aan zelfverrijking, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek waar scholengroep Amarantis van beschuldigd is. Aan de Rabobank die betrokken leek bij de dopingzaken in het professionele, gesponsorde wielrennen, en nu recentelijk ter verantwoording is geroepen over manipuleren met de Libor-rente. De lijst van organisaties die de afgelopen jaren in zwaar integriteitsweer kwamen is moeiteloos uit te breiden.

Sommige media en sommige politici doen het in bovengenoemde gevallen lijken of het om individuele personen gaat. Wij denken dat dat (meestal) niet zo is. Wij denken dat als iets er, hoe gemankeerd in de berichtgeving dan ook, naar buiten komt, er hoe dan ook binnen iets aan de hand is. Zelfs als dat een totaal andere of zelfs omgekeerde werkelijkheid is. Wat we zeker weten is dat er buiten en binnen door zeer verschillende frames geoordeeld wordt. We hebben het hier niet over strafrechtelijke vervolging, maar over die zaken die de toets van het integriteitsframe niet doorstaan. Hier begint de werkelijke  kwestie. De meeste mensen zullen zichzelf integer vinden, en hebben een verklaring dan wel een rechtvaardiging van het eigen gedrag of de eigen uitingen. Toch kennen de meesten van ons de situatie waarin de eigen opvatting over integriteit botst met de publieke moraal, of de mores in relevante kringen. Personal framing begint dan ook met het onderkennen van eigen en andermans ‘moraal’, het tamelijk vaststaande raam waardoor andere mensen, zo goed als wijzelf, de werkelijkheid bekijken en beoordelen.

Beter beslagen in een handjevol dagen

1. Frames in de samenleving staan centraal op het eerste dagdeel. Daarna kijken we scherp of uw sector of beroepsgroep begrepen wordt door diezelfde samenleving en tenslotte kijken we of u de samenleving begrijpt. Daarmee sluiten we af en hebben we een opmaat om ons te verdiepen in betekenisverlening en duiding. Wat is duiden precies? Hoe moet dat, hoe doen anderen dat, wat is de relevantie en wanneer ontstaat een integriteitsissue?

2. Van belemmerende overtuigingen naar lateraal denken. Welke frames vigeren of zijn dominant in de eigen organisatie? Waaruit blijkt dat? Waar loopt men tegenaan, wat gaat er, mede door deze hantering van frames, allemaal goed? Of fout? Semantiek in de context van integriteit: welke woorden gebruikt men in de organisatie en waarom? Wat betekenen ze? Eigen ethische dilemma’s en integriteitsissues van de deelnemers komen aan bod, naar aanleiding van het invullen van het ethische meetlint.

3. De eigen casus vormt het uitgangspunt van het derde deel van deze opleiding. Hier is belangrijk dat men zijn eigen bijdrage aan de organisatie onderkent, in de aanloop naar de volgende drie (trainings) onderdelen van de opleiding ‘personal framing’. Het gaat hier om een beschrijving van de status quo en wat men zou willen veranderen en in gelijke mate om begrijpen en begrepen worden, aanvaarden en aanvaard worden.

Draagvlak: van acceptatie en appreciatie

Het begrip draagvlak deed ooit zijn intree als noodzakelijk onderdeel van beleid, met name de uitvoering van beleid. Beleid uitvoeren zonder dat degenen op wie dat beleid van toepassing is dat beleid aanvaarden, leek een moeilijke exercitie. Dat lijkt zelfs voor de fiscus te gelden. Deze heeft weliswaar de wettelijke macht om voldoening van de heffing te vorderen, maar de samenleving moet toch wel op hoofdlijnen akkoord zijn met het fiscale regime. Hoe verder weg dat draagvlak, hoe meer muiterij er ontstaat, zou je in z’n algemeenheid kunnen zeggen. Muiterij is in dit verband dan bijvoorbeeld ‘belastingontwijking’. Draagvlak is dus in elk geval acceptatie en indien mogelijk zelfs appreciatie: begrip, erkenning en waardering en in die zin is het een handig bezit, draagvlak. Hoe komt u daar eigenlijk aan?

Justitieframes

Frames zijn, vaak zonder dat iemand zich daar zelf bewust van is, de overtuigingen die iemand heeft volgens welke hij of zij een situatie beoordeelt. Is de politie vooral bedoeld om boeven te vangen? Het corps zal daar door degene die die overtuiging heeft op beoordeeld worden. Is een advocaat bezig met waarheidsvinding of heeft een advocaat zelf een hele andere overtuiging?